top of page

GDPR

Информация за нас

Група от компании „СиТийм“, която включва свързаните лица “СиТийм” ЕООД, “СиТийм Асесмънт” ЕООД и “СиТийм Талънт Мениджмънт” ЕООД (наричана за краткост – СиТийм и/или Администратор), със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, район р-н Средец, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“ № 99, ет. 4, ап. 23.

Контактите на нашето Длъжностно лице по защита на данните са:

Нина Владимирова

Тел: +359899876782

Email: nina.vladimirova@cteam.bg

 

Нашето отношение към Вашите лични данни

СиТийм отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“ е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

 

Каква информация събираме

Възможно е да събираме лични данни за вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за продукт или услуга.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за вас:

  • Стандартни лични данни като: име, ЕГН, данни по лична карта, личен номер на чужденец, адрес, дата на раждане, пол, образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.

  • Чувствителните лични данни като свидетелства за съдимост и данни за здравословно състояние;

  • Други данни, свързани с преддоговорни или договорни правоотношения, включително:

  • обратна връзка под формата на електронна кореспонденция, която получаваме от вас;

  • данни за профил в социални мрежи, данни за контакт,

  • потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница на СиТийм или друга подобна услуга, която СиТийм предоставя чрез подизпълнители);

  • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор със СиТийм и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец.

 

Целта при обработването на Вашите данни.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често със следните цели:

  • При изпълнение на законово задължение – за целта на задължения, предвидени в Кодекса на труда, Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; при задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи, както и съд;

  • При сключването и изпълнението на договор – по отношение на основните ни услуги като подбор, оценка тип 360 градуса и обучения и предоставяне на други консултантски услуги.

  • При съгласие от Ваша страна – данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, включително за директен маркетинг за наши продукти и услуги, за да се свържете с нас и да отговаряме на ваши запитвания или друга кореспонденция.

 

С кого споделяме информацията ви

СиТийм използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат: външни консултанти и специалисти, дружества, предлагащи софтуер за изготвяне на личностен и друг вид анализи, както и за статистически цели, счетоводни и правни кантори, куриерски фирми (с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи), охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от СиТийм, хостинг компании и търговски агенти и др.

 

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: Министерство на Труда и Социалната Политика, Министерство на Вътрешните работи, НАП, НОИ, Агенция по Заетостта, НЗОК, общини, съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи, институции и други, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

 

Употреба на бисквитки на Сайта

СиТийм не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията.

 

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Ваши данни за статистически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно .

 

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

За обработването на част от Вашите лични данни ние използваме частично автоматизирани алгоритми и методи с цел изготвяне на личностни доклади и за статистически цели. По този начин ние добавяме стойност към предлаганите от нас услуги. Този процес се нарича профилиране. За целта, СиТийм може да използва услугите на дружества, предлагащи софтуер за изготвяне на подобни доклади и анализи.

Сигурност

СиТийм, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива – в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички финансови отношения, както и съдебни и административни производства. Не пазим Ваши данни безсрочно.

 

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен с съвременни технически средства. СиТийм няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от  СиТийм да ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за вас. Можете също така да изискате  СиТийм да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.  СиТийм осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано вземане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо СиТийм. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

 

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели СиТийм я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

 

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към СиТийм и нашето Длъжностно лице по защита на данните:

Тел: +359899876782

Email: nina.vladimirova@cteam.bg

CTeam Ambassadors

CTeam Ambassadors is a weekly newsletter with our open positions for our clients, which we send by e-mail. There you will be able to see numerous jobs and contact our consultants directly, if you or an acquaintance of yours is interested in the position.

Please leave your email below, if you would like to recieve a list of our positions every week. 

bottom of page